1. Du som har fulgt næringen over tid og sett Norge settes på kartet som en av verdens største sjømatnasjoner - hva har etter din mening vært sentralt de senere årene?

De kulturelle og naturgitte forutsetningene vi har hatt med vår lange kystlinje er avgjørende for den posisjon vi har som havbruksnasjon i dag, men fremover vil driverne av veksten være av mer «ekstern» karakter.  Sentrale megatrender har akselerert etterspørsel etter sjømat de senere årene. Dette er globale megatrender som økt livstil- og helsefokus, bærekraftig ressursutnyttelse, økt urbanisering og globalisering av markedsplassene.

Sentrale megatrender har akselerert etterspørsel etter sjømat de senere årene.

Effekten for marin sektor er at vi i tillegg til veksten i sjømatkonsum som et resultat av dette i de mer modne markedene i verden også har sett fremveksten av en urban middelklasse, i det som for næringen representer nye markeder i blant annet Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Samlet representer disse trendene et enormt potensiale videre for Norsk havbruksnæring og marin næringsmiddelindustri.

2. Hva skal til for at vi skal kunne dekke etterspørsler og sikre vekst, men samtidig ta vare på bærekraften?

Vi har i dag fått frem prototyper av ny teknologi som synes å kunne gi fremtidsrettede effektive driftskonsepter med kombinasjon av landanlegg, lukkede sjøanlegg og havinstallasjoner.

Bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen krever nye måter å tenke på, men også investering i ny teknologi og nye driftsmetoder. Dette vil i første omgang øke produksjonskostnadene, men samtidig vil man i næringen over tid redusere «kvalitetskostnadene» som har økt betraktelig de seneste årene, og bidratt til økt innovasjonstakt i næringen både på forebygging og nye driftsformer.

Vi har i dag fått frem prototyper av ny teknologi som synes å kunne gi fremtidsrettede effektive driftskonsepter med kombinasjon av landanlegg, lukkede sjøanlegg og havinstallasjoner. Disse vil for oss som nasjon gi en betydelig økt bærekraftig produksjonskapasitet til en produksjonskost som er konkurransedyktig sett i forhold til dagens kvalitetskostnader, samt de skala-fordeler det økte volumet som følge av etterspørselssituasjon legger til rette for.