«Back to back»-regulering er mye brukt i offshoreprosjekter, og innebærer i korte trekk at sentrale kontraktsvilkår speiles nedover gjennom hele kontraktspyramiden. Gevinsten er økt kontroll med risikoallokeringen, og en strømlinjeforming av prosjektet.

- Men som regel er det nødvendig å gjøre noen tilpasninger i kontraktene slik at man unngår kostbare og utilsiktede konsekvenser, sier Braadland.

Hensikten med en back to back-regulering, er for eksempel å hindre situasjoner hvor en hovedleverandør møtes med sanksjoner fra sin oppdragsgiver, som han ikke har rett til å bringe videre til ansvarlig underleverandør. For underleverandører er det viktig å sikre at forsinkelser og mangler ikke får uhåndterbare konsekvenser.

- Back to back-reguleringer bidrar til mer strømlinjeformede prosjekter, samtidig som det er viktig å være oppmerksom på farene ved en ukritisk bruk av teknikken.

Samordning

Et sentralt punkt er at arbeidsomfanget for den enkelte leverandøren må avtales slik at det er klart hvem som skal utføre hvilke arbeider og hva som omfattes av kontraktsprisen. Hovedleverandøren bør også sikre at underleverandøren har samme garantiansvar, varslingsregler og frister som han selv er bundet av. Hvordan fordeler og ulemper som følger av hovedkontrakten skal fordeles, bør også vurderes særskilt.

Unngå ny risiko?

- Det er flere områder å ta hensyn til enn de som er nevnt her. Back to back-reguleringer bidrar til mer strømlinjeformede prosjekter, samtidig som det er viktig å være oppmerksom på farene ved en ukritisk bruk av teknikken. En ren kopiering av kontraktsvilkår er risikofylt. En kombinasjon av videreføring av kontrakten, men med tilpasning av konsekvenser og frister for eksempel, kan sikre begge parter et godt prosjekt, forklarer Braadland og sier avslutningsvis:

- Aller viktigst er at alle involverte aktører tenker nøye gjennom konsekvensen av ulike bestemmelser i kontrakten før inngåelsen, slik at den risiko man mener å ha påtatt seg – også er den som faktisk følger av kontrakten.