Produksjonen spesialiseres, antall partnere øker og en stadig mindre del av virksomheten foregår på samme sted. Derfor øker handels- og transportvolumene mye raskere enn produksjonsvolumene, og en stadig større andel av transporten foregår mellom ulike partnere i produksjonskjeden.

Vertikal integrasjon

Verdikjeden integreres og deling av data og sammenkobling av forretningsprosesser er blitt mer vanlig. Dette stiller større krav til harmonisering av vareflyten mellom de ulike ledd. Punktlighet, fleksibilitet, korte ledetider og billig logistikk er blitt viktigere faktorer som må raffineres løpende.

Integrert industri medfører behov for integrert logistikk med riktig vare på riktig sted til riktig tid og pris. Dette kan bare oppnås gjennom gjensidig deling av data og prosessintegrasjon mellom vareeier og logistikkleverandør. I Norge er vi foreløpig ikke like flink til dette som i andre land, men vi blir stadig bedre. Billig og bærekraftig transport må hele tiden balanseres med kundenes krav om rask leveranse.

Vi har ofte sett at kan man oppnå store fordeler med samordnet inn- og utgående vareflyt, selv om det ikke nødvendigvis er optimalt hver for seg. Utkjøring og henting er dyrt og det er svært gunstig om biler, traller og containere har last i begge retninger. Dette oppnås ved godt internt samarbeid mellom innkjøp og leveranse.

Tid er viktig

Vareeiere forteller oss at punktlighet i henting og leveranse er det aller viktigste kriteria i en logistikkjede. Dette gir god produksjon med små sikkerhetslagere. Men lav ledetid fra ordre til leveranse er også viktig. For å oppnå dette med lavest mulig kostnad må logistikkselskapet ha tidligst mulig kjennskap til leveransen og god datadeling er viktig.

Ved å skille ut ikke-tidskritisk last med jevn vareflyt kan man oppnå mye billigere og mer bærekraftig logistikk. Da er det lettere å få til samlast, intermodal transport og kombinasjon med andre transportoppdrag. Lang notistid og god fleksibilitet i hente- og leveransetidspunkt gir transportøren større fleksibilitet til å finne gode løsninger.

Transportmidler og lastbærere har begge store tidskostnader og det er derfor viktig at de ikke blir stående å vente. Lasterampen, personal og utstyr må være klar når en lastebil ankommer til avtalt tid.

Tenk intermodalt!

For transport lenger enn 300 kilometer bør intermodale løsninger vurderes. Her er det mye å spare! Transport med skip og tog er som oftest mye billigere enn lastebiltransport hele veien.

For å øke frekvensen og å bedre utnyttelsesgraden av transportmidler og lastbærer er det ofte lurt å samarbeide med andre om logistikken. Dette kan være selskap i samme geografiske område eller innen samme bransjen. Slike samarbeidet har oppstått ved at en logistikkbruker deler sin løsning med andre eller at en uavhengig tredjepart koordinerer de ulikes behov.

Bærekraft og samfunnsansvar

Billig og god intermodal transport gir også bærekraftig vareflyt. Slik transport har oftest et betydelig lavere CO2-utslipp. Ved transport i et containerskip til og fra Norge vil gevinsten i redusert CO2-uslipp være 60-70 prosent og kostnadsgevinsten 10-30 prosent. Gode ledetider og god dataflyt gir høyere utnyttelsesgrad og dermed lavere kostnader og mindre utslipp per fraktet enhet. Selskaper som IKEA jobber iherdig på dette området.

Sikkerhet er et viktig samfunnsansvar og ingen ønsker at deres transporter skal forårsake ulykker. Intermodal transport på sjø og bane er derfor å foretrekke.

Husk at de fordeler man oppnår med å endre sin logistikk og koordinere bedre vil i de fleste tilfeller være langt større enn den prisreduksjon man oppnå med prispress alene.

Lykke til!