Oppstartsbedrifter innen fornybar energi opplever ofte utfordringer knyttet til å finne investorer siden det ofte er høye initialkostnader og stor usikkerhet involvert i slike investeringer. I mange tilfeller er det behov for støtte fra både myndigheter og privat sektor for å få realisert ideene. For å få med investorer og partnere på laget, er det viktig å ha en håndfast verdi i selskapet, i from av en etablert rettighet, f.eks en patent.

Etter vår erfaring er det å etablerte IP-rettigheter på sine ideer en forutsetning for å kunne realisere dem, uansett hvor altruistisk visjonen som ligger i bunnen. Med en IP-beskyttelse av konseptet blir man tatt mer på alvor og da gjelder det bare å lande en gjennomtenkt forretningsmodell som ikke går på akkord med visjonen, sier Kristoffer Weltzien som er advokat og leder for Onsagers fornybar energi og miljø bransjeteam.

Tenker på miljøet

Fornybar energi bransjen bygger ofte på grunnprinsipper om miljøhensyn og har ofte en altruistisk visjon. Som i de fleste andre bransjer er det stor variasjon i hvor flinke og hvor opptatt disse miljøene er av IP-strategi. Noen ganger kan miljøhensyn være med å påvirke hvilke valg man tar med hensyn til både valg av beskyttelse og forretningsmodell. Noen har en visjon som omfatter en klar føring for forretningsmodellen, dette kan ligge både hos gründere og hos investorene, mens andre har rene kommersielle drivere i selskapet.

Våre kunder innen fornybar energi har som regel hovedsakelig teknologifokus og er mindre opptatt av etablering av rettigheter med påfølgende forretningsmodell. Våre bransjeteam, som består av både ingeniører og jurister, bidrar til å omsette deres tekniske ideer til en IP-strategi som skal blir en naturlig del av forretningsstrategien forøvrig, sier Weltzien.

Bygger videre på etablert teknologi

De nye tjenestene og produktene som fornybar energi bransjen utvikler bygger ofte på allerede patentert teknologi som enten kombineres med ny teknologi eller brukes på nye måter. Mange av disse produktene bygger ofte på kjent teknologi f.eks. fra offshorebransjen. Aktører som har et slikt utgangspunkt for sine innovasjonsprosesser må kanskje bygge sin forretningsmodell basert på andres teknologi. Da trengs det nøye kartlegging av hvilke rettigheter som gjelder, om egen teknikk kan patenteres, om man har mulighet til å erverve rettigheter til kjent teknologi eller om man må gå inn i lisensforhandlinger. Partnerskap eller annen form for samarbeid kan ofte være nøkkelen for å lykkes.

Mange patenter innen fornybar energi dreier seg om å kombinere en kjent patentert løsning på en ny kreativ måte, som gir en ny «teknisk effekt». Det er mange som ikke vet at ny anvendelse av kjent teknologi som gir en ny ikke beskyttet effekt kan patenteres og være grunnlaget for et gullegg, sier Weltzien   

Konseptbeskyttelse av visjon 

Når ideen til en bedrift er primært basert på en visjon, er dette en utfordring å dra videre til investorer. Det dreier seg ofte om å sette seg ned å plukke fra hverandre konseptet og bygge en konseptbeskyttelse. Vi snakker da en «beskyttelses-pakke» som vurderer hele vår verktøykasse som IP-rådgivere. I vårt bransjeteam som arbeider med fornybar energi og miljø vil da sikre at ingeniører ser på det tekniske aspektet, mens våre jurister ser på den totale beskyttelsespakken i tillegg til det vern man får av bl.a. opphavsretten og markedsføringsloven.

Det er verdt å merke seg at spennet innen fornybar energi når det gjelder forretningside er meget bredt. Det kan være alt fra beskyttelse av en ny måte å vinkle et tannhjul i en vindmøtte for økt effekt, til store visjoner som må konseptbeskyttes, forklarer Weitzien

Få oversikt over dine muligheter

For å kunne legge en god IP-strategi av en slik konseptbeskyttelse trengs det å gjøres analyser av markedet og teknologien man skal inn i. Dette vil være et naturlig første steg når man har fått oversikt over de ulike elementene som man har ambisjoner om å etablere rettigheter til.

I og med at fornybar energi er preget av konvergerende teknologi, er det ofte snakk om bruk av teknologi fra flere ulike tekniske segmenter, noe som gjør kartleggingen kompleks. I Onsagers bransjeteam innen fornybar energi og miljø finner man derfor bred kompetanse innen både mekanikk, kjemi, fysikk og biotek i tillegg til juridisk tyngde.

Vi lager gjerne landskapsanalyser der vi kartlegger patentlandskapet for enkeltmarkeder eller helt ut i det globale hvis det er nødvendig. Dette gir en oversikt over patenter av betydning for handlingsrommet rundt en spesiell teknologi og kan også bidra til at man ikke starter business i et nytt marked med et patentinngrep, fortsetter Weltzien.

Patentering fremmer utvikling

Innen miljøkretser, og i noen grad også innen fagmiljøet som arbeider med fornybar energi, har det vært skepsis til patentering av sine ideer, det har blitt omtalt som en løsning som ikke tjener felleskapet.  For patenthaver gir utestengning av konkurrenter fra markedet opplagte fordeler. Det er imidlertid viktig å få frem at en tidsbegrenset enerett gir viktige fordeler også i et samfunnsperspektiv. For eksempel bidrar patenter til at investorer kommer på banen, og dermed kan industrien satse mer på utvikling av nye produkter og prosesser. En omfattende satsing på forskning og utvikling kan være kostbart og risikofylt for en bedrift, særlig i de bransjer der introdusering av ny teknologi fordrer høye etableringskostnader som man ofte har i fornybar energi bransjen.

Ved å gi oppfinner eller bedriften anledning til å utestenge andre fra all kommersiell aktivitet på viktige områder, kan nødvendig handlingsrom sikres og sørge for «trygg» etablering i markedet. En annen viktig fordel ved patentering er at industrien sikrer tilgang på ny teknologisk kunnskap.