Industriens rammevilkår

  • Regjeringen har besluttet å legge frem en stortingsmelding om industriens rammevilkår.
  • Situasjonen i petroleumsnæringen og den raske teknologiutviklingen vil påvirke og endre norsk industri fremover. Samtidig må industrien i økende grad levere løsninger inn mot et lavutslippssamfunn.
  • Industrimeldingen vil drøfte hvordan næringspolitikken skal fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri.

Begreper som digitalisering, avanserte produksjonsmetoder og delingsøkonomi har vært hyppig debattert i det siste, både her hjemme og internasjonalt. Dette er ikke nye trender. Vi har hatt roboter i industrien siden 1970-tallet, og mange virksomheter har i flere år jobbet med digitale driftsløsninger og digitale tjenester overfor sine kunder. Det nye nå består først og fremst i at digitaliseringen brer om seg på en langt sterkere måte enn tidligere.

Det skjer en markant økning i digitaliseringen av produksjon. Nye og mer fleksible industriroboter tas i bruk, og utviklingen av 3D-printere baner vei for nye produkter. Kombinert med bruk av sensorer, stordata og skyløsninger oppstår det nye forretningsmuligheter. I sum legger utviklingen til rette for mer effektiv og presis industriproduksjon, og den åpner for reetablering av virksomhetet i Norge som tidligere har blitt flyttet ut av kostnadshensyn.

I tillegg til å gi muligheter for økt produktivitet og mer kostnadseffektiv produksjon i Norge, kan teknologiutviklingen også påvirke sysselsettingen. Dette kan skape utfordringer for Norge. Arbeidsplasser innenfor en rekke yrker og sektorer kan bli overflødige.

Men samtidig som automatisering, digitalisering og nye forretningsmodeller kan erstatte arbeidsplasser, kan det også skape miljøgevinster og frigjøre ressurser som kan brukes på andre områder. Når oppgaver automatiseres, krever dette kvalifisert arbeidskraft som kan utvikle, levere og drifte teknologien som innføres. Dette kan gi nye arbeidsplasser. For eksempel har nye kontrolloppgaver som krever høy regnskapsfaglig kompetanse allerede oppstått der mange regnskapsoppgaver er blitt automatisert.

I arbeidet med industrimeldingen vil det være viktig for oss å forstå de teknologiske trendene vi står overfor, og hvordan vi kan skaffe oss og skru sammen den kompetansen vi trenger for å utnytte dem til vårt felles beste i verdiskapningsøyemed. Digitaliseringen går nemlig ikke over! Industrimeldingen vil drøfte hvor veien går videre for norsk industri, og hvordan nærings- og innovasjonspolitikken bør innrettes for å fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri.

Jeg mener at vi har gode forutsetninger for å lykkes. Vi har ledende kompetansemiljøer og kompetente arbeidere. Historien viser også at vi har klart å utnytte frigjorte ressurser tidligere, for eksempel gjennom industribølger som har gjort produksjon stadig mer effektiv. Vår industrikultur fremmer effektivitet og nye løsninger. Samarbeid mellom virksomheter står sterkt i landet vårt. Det er nær kontakt mellom industri og forskningsmiljøer. Og vi er gode på innovasjon og omstilling.

Dersom vi kan utnytte det beste fra den norske modellen, kombinert med mulighetene digitaliseringen gir oss, er jeg optimistisk på vegne av norsk industri.